Oświadczenie AKO w sprawie Konstytucji Węgier i Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

 

 

 

 

Poznań, 2 maja 2011 r.

Oświadczenie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
w sprawie Konstytucji Węgier i Rzeczypospolitej Polskiej

W przeddzień 220 rocznicy Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie konstytucji wolnego państwa - z wielkim uznaniem, radością i podziwem witamy uchwalenie nowej Konstytucji przez Zgromadzenie Narodowe bratnich Węgier. Akt ten kończy w ich życiu narodowym i państwowym długi, ponad dwudziestoletni i niejednokrotnie bardzo kosztowny, okupiony krwią okres zrywania z fatalnym dziedzictwem komunizmu. Nasze uznanie budzi determinacja, z jaką Węgry odrzucają to obciążenie, a także śmiałe, zgodne zarówno z tradycją tego słynącego z odwagi narodu, jak i demokratycznie wyrażoną wolą jego obecnych mieszkańców odniesienie do chrześcijańskich korzeni. Ugruntowane w wierze ojców, w wartościach, które ukształtowały tysiącletnie państwo i naród, zostają teraz przypomniane w Preambule do nowej Konstytucji jako podstawa odrodzenia życia politycznego dzisiejszych Węgier. W naszych oczach niezwykle cenny jest także fakt, że na datę ustanowienia aktu zasadniczego wybrano drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Nasz ogromny szacunek budzi jasność, z jaką dokument ten przedstawia najważniejsze dokonania kolejnych pokoleń Węgrów, poczucie dumy, która znajduje w nim swój czytelny wyraz, siła, z jaką wzywa do kontynuowania tego, co w dziejach kraju było najbardziej cenne, a także odrzucenia tego, co zgubne, narzucone przemocą, wywołane przez obcy dyktat i totalitarne zniewolenie.

Narodowi węgierskiemu i jego przywódcom z całego serca gratulujemy odwagi, dzieląc ich radość z uchwalenia przełomowego w skali europejskiej aktu i nadzieję na to, że szybko zacznie on przynosić pożądane owoce. Życzymy, by zgodnie z ustaleniami tej konstytucji i pod jej rządami wolne Węgry wspaniale się rozwijały, stając w przedniej straży tradycyjnych europejskich norm społecznych i państwowych. Pragniemy też, by słowa Preambuły Konstytucji Węgrów, które pozwalamy poniżej zacytować, zachęciły również inne narody Europy Środkowej i Wschodniej do ostatecznego wyzwolenia się z więzów komunizmu:

"Boże, pobłogosław Węgrów".

Narodowe wyznanie wiary.

My, członkowie narodu węgierskiego, na początku nowego tysiąclecia, z odpowiedzialnością za każdego Węgra, wyznajemy co następuje:
Jesteśmy dumni, że nasz pierwszy król, święty Stefan przed tysiącem lat osadził węgierskie państwo na trwałych fundamentach, a naszą ojczyznę uczynił częścią chrześcijańskiej Europy.
Jesteśmy dumni z naszych przodków, którzy walczyli o przetrwanie naszego kraju, jego wolność i niepodległość.
Jesteśmy dumni z powodu wielkich dzieł duchowych Węgrów.
Jesteśmy dumni, że nasz naród przez stulecia bronił w walkach Europę, a swoimi talentami i pracowitością pomnażał jej wspólne wartości.

Uznajemy kluczową dla podtrzymania naszego narodu rolę chrześcijaństwa. Szanujemy różne tradycje religijne naszego kraju.
Obiecujemy, że zachowamy jedność duchową narodu, która w wichrach minionego stulecia rozerwana została na części. Narodowości i grupy etniczne żyjące na Węgrzech uważamy za część narodu węgierskiego.
Zobowiązujemy się, że będziemy chronić i pielęgnować nasze dziedzictwo, węgierską kulturę, niepowtarzalny język oraz wytwory natury i dzieła człowieka w rejonie Basenu Karpackiego.
Czujemy odpowiedzialność wobec naszych potomków, dlatego rozumnie korzystając ze źródeł materialnych, duchowych i naturalnych, chcemy dla tych, którzy przyjdą po nas, zachować godne warunki życia.
Wierzymy, że nasza kultura narodowa jest wkładem do różnorodnej jedności europejskiej.
Szanujemy wolność i kulturę innych ludów, staramy się o współdziałanie z każdym narodem świata.
Wyznajemy, że podstawą ludzkiego istnienia jest godność człowieka. Wyznajemy, że wolność człowieka może urzeczywistnić się tylko we współdziałaniu z innymi.
Wyznajemy, że najważniejszymi ramami naszego współistnienia są rodzina i naród, a podstawowymi wartościami naszej jedności pozostają wierność, wiara i miłość.
Wyznajemy, że podstawą siły wspólnoty i poszanowania każdego człowieka jest praca, dzieło ludzkiego ducha.
Wyznajemy obowiązek niesienia pomocy pokrzywdzonym i ubogim.
Wyznajemy, że wspólnym celem obywatela i państwa jest dobre życie, bezpieczeństwo, ład, sprawiedliwość, pełnia wolności.
Wyznajemy, że prawdziwe rządy ludu są tam, gdzie państwo służy swoim obywatelom i rozwiązuje ich problemy sprawiedliwie, bez nadużyć i stronniczości.
Szanujemy osiągnięcia naszej historycznej konstytucji oraz Świętą Koronę, która ucieleśnia konstytucyjną ciągłość państwową Węgier i jedność narodu.
Nie uznajemy czasowego zawieszenia naszej historycznej konstytucji spowodowanego obcymi najazdami.
Odrzucamy przedawnienie nieludzkich zbrodni dokonanych przeciwko narodowi węgierskiemu i jego obywatelom przez rządzące dyktatury: narodowych socjalistów i komunistów.
Nie uznajemy prawnej ciągłości komunistycznej "konstytucji" z 1949 roku, która była podstawą reżimu, dlatego ogłaszamy jej nieważność.
Zgadzamy się z posłami pierwszego wolnego Zgromadzenia Narodowego, którzy w swojej pierwszej uchwale stwierdzili, że nasza dzisiejsza wolność wyrasta z Powstania 1956 roku.
Uznajemy, że powrót samostanowienia państwowego naszej ojczyzny, utraconego 19 marca 1944 roku, nastąpił 2 maja 1990 roku - w dniu zawiązania się pierwszego Zgromadzenia Narodowego pochodzącego z wolnych wyborów. Ten dzień uznajemy za początek nowej demokracji i konstytucyjnego porządku naszej ojczyzny.
Uznajemy, że po dziesięcioleciach XX wieku, prowadzących do moralnej zapaści, istnieje niezbędna potrzeba duchowej odnowy.
Pokładamy ufność we wspólnie tworzonej przyszłości i w świadomości powołania młodych pokoleń. Wierzymy, że nasze dzieci i wnuki swymi talentami, wytrwałością i duchowymi wysiłkami na nowo uczynią Węgry wielkimi.
Nasza konstytucja jest podstawą naszego porządku prawnego - to umowa między Węgrami, tymi z przeszłości, z teraźniejszości i z przyszłości. Jest ona żywą ramą, która wyraża wolę narodu i określa formę, w jakiej chcemy żyć.
My, obywatele Węgier, jesteśmy gotowi budować ład naszego kraju na współpracy całego narodu .

Analogiczna Preambuła do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest marzeniem naszym i - jesteśmy o tym przekonani - zdecydowanej większości Polaków. Węgrzy dają nam przykład, że takie marzenia można zrealizować.

My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego, zwracamy się więc do wszystkich patriotycznych środowisk w naszej Ojczyźnie, do każdego, kto chciałby, by Konstytucja naszej Rzeczypospolitej rozpoczynała się podobnym - zgodnym z naszą wiarą i nadzieją, z naszą tradycją i aspiracjami - wezwaniem, o podjecie wysiłku na miarę czasu i aktywne włączenie się w życie narodu, o śmiałość i żarliwość w głoszeniu ścisłego związku polskiej tradycji państwowej i narodowej z zachodnim chrześcijaństwem, jako że ono przede wszystkim formowało nasze wartości i pozwalało na współuczestnictwo w życiu całej chrześcijańskiej Europy. Chcielibyśmy, by w tym duchu trwały też pokolenia naszych dzieci i wnuków.

Od świętego Wojciecha który przez tysiąc lat był patronem naszego państwa i narodu w dobrych i złych chwilach, po błogosławionego Jana Pawła II, który jeszcze niedawno był naszym orędownikiem ziemskim, a teraz stał się niebieskim, pokolenia naszych rodaków zobowiązują nas do tego, byśmy i my podjęli ich wielkie dzieło, wyznając ich wiarę i odpłacając naszą miłością za ich miłość. Tylko w ten sposób będziemy mogli odnaleźć sens wolności i utrzymać ją dla dobra naszych dzieci i wnuków - jako pełnoprawnych obywateli europejskiej wspólnoty.

Przez długie lata zaborów i komunistycznej opresji naród polski miał tylko wiarę, a wolności pragnął. Dziś, dzięki tej niezwykłej, głęboko zakorzenionej w narodowej tradycji wierze, mamy wolność i wolne państwo. Teraz musimy zrobić wszystko, by było ono oparte na zasadach i normach moralności chrześcijańskiej, która ukształtowała demokrację europejską. Początek powinna wyznaczyć nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która trwale zakotwiczy nasze życie narodowe i państwowe w europejskim świecie wartości chrześcijańskich.

•  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - UAM - Przewodniczący AKO

•  ks. dr Adam Adamski Cor - UAM

•  mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK

•  dr Anna Andruszewska

•  mgr Krystyna Andrzejewska UAM

•  prof. dr hab. Marek Andrzejewski - USzczeciński

•  dr Roman Andrzejewski

•  dr hab. Bartłomiej Andrzejewski - PAN

•  dr Róża Antkowiak - UAM

•  prof. dr hab. Wiesław Antkowiak - UAM

•  dr Adam Babula - UAM

•  dr Lidia Banowska - UAM

•  dr Arkadiusz Bednarczuk - UAM

•  prof. dr hab. Czesław Błaszak - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Błażewicz - PP

•  dr Paweł Binek - UP Kraków

•  prof. dr hab. Krystyna Boczoń - UMed

•  prof. dr hab. Władysław Boczoń - UAM

•  prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś - PAN Warszawa

•  dr Krzysztof Borowczyk - UAM

•  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM

•  dr hab. Mariusz Bryl - UAM

•  Krystyna Celichowska - lekarz

•  doc. dr hab. Bogdan Celichowski - architekt

•  dr Remigiusz Ciesielski - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Cieśliński - UMed

•  dr Ewa Ciosek - UAM

•  dr Elżbieta Czarniewska - UAM

•  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM

•  dr Mirosława Dabert - UAM

•  mgr Jan Dasiewicz - UAM

•  dr Maria Dąbrowska-Bąk - UAM

•  mgr inż. Maria Dolata - architekt

•  inż. Józef Drausowski

•  prof. dr hab. Leon Drobnik - UMed

•  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM

•  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM

•  dr Tadeusz Dziuba - radny Miasta Poznania

•  mgr Sylwiana Firin - Gramowska

•  mgr Agata Fischbach

•  dr Jerzy Fischbach

•  prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

•  Wojciech Foltyn

•  mgr Bogdan Freytag

•  dr hab. Jerzy Galina - PAN

•  mgr Witold Gedymin - UE

•  dr Grzegorz Gertig

•  prof. dr hab. Henryk Gertig - UMed

•  prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - UAM

•  prof. dr hab. Witold Grzebisz - UP

•  dr Michał Haake - UAM

•  dr Jolanta Hajdasz - naucz. akad .

•  prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Jackowski - PP

•  prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM

•  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM

•  prof. dr hab. Artur Jarmołowski - UAM

•  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM

•  dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM

•  mgr Jolanta Jasińska - nauczyciel

•  prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM

•  mgr Andrzej Judek

•  prof. dr hab. Stefan Jurga - UAM

•  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny

•  dr Józef Kapusta - IBiA Warszawa

•  prof. dr hab. Janusz Kapuściński

•  dr Zofia Karaszkiewicz

•  dr Anna Kasprzyk - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski - UAM

•  mgr Iwona Klimaszewska - UAM

•  prof. dr hab. Bożena Klimczak - UE Wrocław

•  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF

•  mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM

•  prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM

•  prof. dr hab. Maciej Kozak - UAM

•  prof. dr hab. Edmund Kozal - UP

•  prof. dr hab. Stanisław Kozłowski

•  prof. dr hab. Henryka Kramarz - UP Kraków

•  prof. dr hab. Marek Kraska - UAM

•  prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - UWarszawski

•  dr Henryk Krzyżanowski - UAM

•  dr Dariusz Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

•  prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

•  Maria Kujawska

•  mgr Ewa Kuleczka - Drausowska

•  dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz

•  dr Katarzyna Kulińska - PAN

•  prof. dr hab. Tadeusz Kuliński - PAN

•  dr Krystyna Laskowicz - naucz. akad.

•  dr Przemysław Lehmann - PAN

•  mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM

•  dr Maria Leśniewicz

•  prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM

•  dr Jarosław Liberek - UAM

•  mgr Jolanta Lisiak - architekt

•  mgr Rafał Lisiak - architekt

•  mgr Agata Ławniczak - dziennikarz

•  dr Eryk Łon - UE

•  mgr Małgorzata Łośko - UAM

•  dr Piotr Łukasiak - PP

•  prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM

•  dr hab. Przemysław Makarowicz - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Marcinek - UP

•  prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN

•  mgr Jan Martini - artysta muzyk

•  mgr Barbara Materny - nauczyciel

•  mgr Ryszard Materny

•  mgr Maria Matysiak - UAM

•  inż. Janusz Matysiak - przedsiębiorca

•  dr Jerzy Michalik - UAM

•  dr Bożena Mikołajczak - UAM

•  prof. dr hab. Krzysztof Moliński - AMuz

•  mgr Celina Monikowska-Martini - artysta muzyk

•  prof. dr hab. Grzegorz Musiał - UAM

•  prof. dr hab. Czesław Muśnicki - UP

•  mgr Danuta Namysłowska

•  prof. dr hab. Andrzej Nowak - UJ Kraków

•  mgr Wilhelmina Nowak

•  prof. dr hab. Elżbieta Nowicka - UAM

•  dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn - UAM

•  prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn - UAM

•  Włodzimiera Pajewska - UAM

•  inż. Ryszard Paprzycki

•  prof. dr hab. Jan Paradysz - UE

•  prof. dr hab. Stanisław Paszkowski - UP

•  dr Andrzej Pawuła - UAM

•  prof. dr hab. Krystyna Pecold - UMed

•  dr Barbara Pelplińska - UAM

•  dr Ryszard Piasek - reżyser

•  mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski - Fundacja Rogalin

•  prof. dr hab. Barbara Piłacińska - UAM

•  dr Ryszard Piotrowicz - UAM

•  dr hab. Jan Prostko-Prostyński - UAM

•  mgr Maria Przybylska - UAM

•  prof. dr hab. Andrzej Przyłębski - UAM

•  prof. dr hab. Zdzisław Puślecki - UAM

•  dr Jacek Radomski - UAM

•  dr Wiesław Ratajczak - UAM

•  prof. dr hab. Lucyna Rempulska

•  prof. dr hab. Tadeusz Rorat - PAN

•  prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - UAM

•  dr Lech Różański

•  mgr Wanda Różycka-Zborowska - reżyser

•  prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - PAN

•  prof. dr hab. Jan Sadowski - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski - UMed

•  mgr Halina Aurelia Siwa - dziennikarz

•  prof. dr hab. Jan Skuratowicz - UAM

•  dr Andrzej Jan Skrzypczak - PP

•  prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz - UMed

•  mgr Janusz Smólski

•  mgr Maria Sobańska-Liberek - UAM

•  prof. dr hab. Marek Sozański - PP

•  mgr Zygmunt Sporny

•  dr Teresa Stanek

•  prof. dr hab. Anna Stankowska - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Stankowski - UAM

•  mgr Piotr Stawicki - radca prawny

•  mgr Gabriela Stępczak

•  prof. dr hab. Kazimierz Stępczak - UAM

•  prof. dr hab. Wojciech Suchocki - UAM

•  prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak - UAM

•  prof. dr hab. Zofia Szczotka - UP

•  prof. dr hab. Andrzej Szpulak - UAM

•  prof. dr hab. Jacek Sztaudynger - U Łódź

•  mgr Maciej Szulc - przedsiębiorca

•  prof. dr hab. Roman Szulc - UMed

•  mgr Halina Szwarc-Hetmaniak - lekarz

•  dr Hanna Szweycer

•  prof. dr hab. Michał Szweycer

•  prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - UAM

•  dr Urszula Szybiak-Stróżycka - UAM

•  prof. dr hab. Henryk Szydłowski - UAM

•  mgr Stanisław Szymański - przedsiębiorca

•  ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk - KUL Lublin

•  prof. dr hab. Wojciech Święcicki - PAN

•  prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski - UE

•  prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM

•  mgr Grzegorz Tomczak - reżyser

•  prof. dr hab. Lech Torliński - UMed

•  prof. dr hab. Ryszard Vorbrich - UAM

•  prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł - UMed

•  dr Marek Wedemann - UAM

•  dr Maria Wejchan-Judek - PP

•  prof. dr hab. Józef Wieczorek - Niezależne Forum Akademickie

•  dr Jerzy Wierzchowiecki - Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

•  prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki - UMed

•  dr Maria Wołuń-Cholewa - UMed

•  prof. dr hab. Barbara Wysocka - PAN

•  prof. dr hab. Zygmunt Zagórski - UAM

•  mgr Maria Zawadzka - nauczyciel

•  prof. dr hab. Stefan Zawadzki - UAM

•  mgr Tomasz Zdziebkowski - przedsiębiorca

•  dr Franciszek Zerbe - lekarz

•  mgr Małgorzata Zielonacka - adwokat

•  dr Andrzej Zielonacki - adwokat

•  dr Tadeusz Zysk - przedsiębiorca

•  Jerzy Żarnowski - em. HCP

•  prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski - UAM

•  dr Jakub Żmidziński - PP

03.05.2011r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet