NIM WRÓCIMY DO JAŁTY- Aleksander Ścios
 


NIM WRÓCIMY DO JAŁTY

Wydarzenia związane z wojną na Ukrainie zmuszają do trzeźwej refleksji: ani upadek Związku Sowieckiego ani odzyskanie wolności przez "demoludy" nie zmieniły zasadniczych fundamentów porządku jałtańskiego. Dokonany wówczas podział wpływów i relacji międzynarodowych został dziś z całą mocą przypomniany. Wprawdzie dążeniom wolnościowym Ukrainy towarzyszy przychylna narracja państw "wolnego świata", deklaracje pomocy i zapewnienia o wsparciu, to historia jest zawsze sumą faktów dokonanych, nie obietnic i werbalnych deklaracji.

Fakty zaś dowodzą, że zbrojna napaść Rosji na niepodległą Ukrainę nie została powstrzymana i nie spotkała się z reakcją Zachodu. Dzisiejsze status quo wyznaczono komunikatem z 3 marca br. wydanym po dyplomatycznej interwencji Niemiec: " Merkel i Putin zgodzili się co do kontynuowania przez oba kraje konsultacji dwustronnych i wielostronnych w celu normalizacji społeczno-politycznej sytuacji na Ukrainie ." Propozycja złożona wówczas Putinowi w zasadzie sankcjonowała prawo Rosji do napaści na Ukrainę i czyniła z Moskwy decydenta w sprawie przyszłości tego kraju. Przywódca Rosji już osiągnął ważne cele strategiczne: dokonał przeglądu swoich kadr na Zachodzie, zweryfikował reakcje NATO, poróżnił i postraszył polityków unijnych, wytyczył nowe granice ustępstw i zbadał rejestr korzyści płynących z amerykańskiego "resetu".

Gdy wśród komentarzy dotyczących obecnej sytuacji przewija się pytanie o dalsze plany Putina, uwadze komentatorów umyka rzecz znacznie większej wagi. Wojna na Ukrainie nie jest oznaką realizowania przez Kreml jakiejś "tajnej strategii", lecz wyrazem realizmu pułkownika KGB. Putin doskonale "odrobił" lekcję najnowszej historii i wyciągnął trafne wnioski z błędów popełnianych przez przywódców Zachodu.

Wielu historyków wskazuje, że amerykańscy politycy i doradcy otaczający prezydenta Roosevelta w Jałcie byli wręcz przekonani, że ZSRR to kraj antyfaszystowski, postępowy i demokratyczny. Ta sama fałszywa wizja współczesnej Rosji od lat towarzyszy poczynaniom kremlowskich siłowików i decyduje o reakcjach "wolnego świata". Umocnił ją dogmat o "śmierci komunizmu" wsparty o ekonomiczne korzyści, jakie Zachód miał odnieść z procesu "cywilizowania" Rosji. Pogoń za zyskiem oraz lęk przed naruszeniem interesów Moskwy, zbudowały oś dzisiejszych relacji.

Kremlowscy stratedzy doskonale wiedzą, że nadrzędnym celem społeczeństw Zachodu nie jest prawda historyczna bądź racje moralne, ale dobrobyt i spokój - i za obie te wartości gotowe są zapłacić każdą cenę. Józef Mackiewicz w "Zwycięstwie prowokacji" trafnie ocenił ten mechanizm: " Polityka Zachodu podczas wojny kierowała się względami narzuconymi jej przez sojusz z Sowietami; polityka Zachodu po wojnie kieruje się względami narzuconymi jej przez chęć pokojowej koegzystencji z Sowietami. " Prowadzona przez ostatnie lata rosyjska kampania propagandowo - dyplomatyczna sprawiła, że państwo to było postrzegane przez pryzmat potencjalnych korzyści politycznych i ekonomicznych, jakie miały płynąć z "demokratyzowania" Rosji, nawiązywania z nią kontaktów handlowych, otwarcia granic i drzwi do instytucji światowych. W oczach Zachodu "koegzystencja" z Rosją jest możliwa, jeśli państwo to otrzyma "należną" mu strefę wpływów i zaspokoi swoje mocarstwowe ambicje. Ten "georealistyczny" kierunek określał reakcje "wolnego świata" wobec ZSRR i po upadku Związku Sowieckiego. Do dziś wyznacza zachowania w sprawie Ukrainy.

Nie wolno wierzyć, że tzw. wolny świat jest autentycznie zainteresowany suwerenną Ukrainą i wyrwaniem krajów Europy Wschodniej spod kurateli Moskwy. Nowe władze Ukrainy już płacą ogromną cenę za poddanie się naciskom unijnych dyplomatów, których troska dotyczy głównie " nieulegania rosyjskim prowokacjom wojennym " i niepodejmowania walki zbrojnej.

Największego zagrożenia dla niepodległego bytu Ukrainy nie stanowią dziś zdezelowane ruskie tanki i zdemoralizowana armia Putina, lecz pojałtańska polityka państw UE i USA, które za żadną cenę nie zrezygnują z prób "cywilizowania" Rosji i paktowania z kremlowskim terrorystą. Przywódca Rosji cynicznie wykorzystuje ten mechanizm i angażuje swoich dotychczasowych sojuszników w działania obezwładniające dążenia Ukrainy. Militarnie słaba i technologicznie zacofana Rosja, nie musi nawet udowadniać swojej siły. Robi to za nią armia tchórzliwych głupców wspierana przez zastępy agentury wpływu. Reszty dopełni ekspansywna sieć intryg i rosyjskiej dezinformacji oplatającej współczesny świat.

Jak trafnie zauważył publicysta "Financial Times", to "nie Putin przechytrzył Zachód, lecz to Zachód dał się przechytrzyć Putinowi.

"Nim Ukraińcy dostrzegą to zagrożenie, znajdą się pod butem pułkownika KGB lub (w najlepszym wypadku) podzielą los III RP i zakosztują dobrodziejstw pseudodemokracji budowanej w stylu postsowieckim. My, którzy od dwóch dekad doświadczamy tych skutków, powinniśmy bezwzględnie wykorzystać historyczny moment, gdy wolno (a nawet wypada) mówić dziś o bandytyzmie Rosji i walce z rosyjską dominacją.

Dlatego refleksja związana z wydarzeniami wokół Ukrainy, nie może zatrzymać się na diagnozie sytuacji, lecz musi kierować w stronę naszych, polskich problemów. W ostatnich siedmiu latach przynajmniej kilkakrotnie mogliśmy dostrzec prawdziwe intencje "wolnego świata". Entuzjazm, z jakim na Zachodzie powitano zwycięstwo wyborcze Platformy w roku 2007 i 2011 nie wypływał przecież z troski o polskie sprawy i nie był efektem wysokiej oceny przymiotów politycznych i intelektualnych przedstawicieli rządu Tuska. Podkreślano przede wszystkim, że "pragmatyzm" nowej władzy pozwoli poprawić relacje z Rosją i wygasić "polską rusofobię". To dlatego, natychmiast po tragedii smoleńskiej pojawiły się na Zachodzie głosy nawołujące do pojednania polsko-rosyjskiego, zaś niemieckie media nie ukrywały, że " napięcia pomiędzy Polską a Rosją oznaczają dla Berlina kłopoty ".

Życzliwość komisarzy i polityków Zachodu, a w szczególności serdeczności Angeli Merkel, mają bardzo konkretny wymiar. W równym stopniu dotyczy on świadomości, że rząd PO-PSL jest tworem wyjątkowo słabym i podatnym na unijne naciski, jak przekonania, że nie będzie on przeciwstawiał się Rosji ani tworzył przeszkód w realizacji polityki pojałtańskiej.

Wyznanie uczynione przed kilkoma laty przez Donalda Tuska, iż celem polityki zagranicznej jego rządu jest "usuwanie przeszkód stojących na drodze poprawy relacji rosyjsko-niemieckich" , najpełniej oddaje sens tego podporządkowania.

Gdy za kilka miesięcy zatrze się pamięć o rosyjskiej napaści, a młyny propagandy rozpoczną swoją zwyczajową robotę, powróci nie tylko dotychczasowa narracja, ale niezmienne pozostaną priorytety tego rządu. Szczególnie te, wyznaczane europejską polityką " współpracy i porozumienia z Rosją ", w której nasz kraj ma spełniać rolę nośnika obcych interesów.

O tym, że Rosja jest naturalnym wrogiem wszystkiego co wolne i niepodległe, nas - Polaków, nie trzeba przekonywać. Nie trzeba nam też udowadniać, że zaprowadzone w III RP rządy "partii rosyjskiej" są gwarantem interesów Moskwy i służą "pokojowej koegzystencji" Zachodu z kremlowskim satrapą.

Realizm nie pozwala oczekiwać rzeczy niemożliwych, a zatem wierzyć, że sojusze militarne i polityczne uchronią nas od napaści i rosyjskiej dominacji. Po roku 1939 i 1945, kolejna data nie przyniesie przełomu w łańcuchu dyplomatycznych draństw, zdrady i zawiedzionych nadziei. Żadna z "zachodnich demokracji" nie będzie umierać za Polskę, tak jak dziś nikt nie chce nadstawiać głowy za wolną Ukrainę.

Realizm każe jednak rozumieć, że historię tworzą fakty i ten czas musi być wykorzystany do podważenia "magdalenkowego" porządku, na którym zbudowano III RP. Stanowi on wierne odbicie ładu pojałtańskiego i wszelkich "samoograniczeń" jakie narzucono Polakom.

Polski silnej i niezależnej, jakiej chciał prezydent Lech Kaczyński, nie da się zbudować z obecnym układem rządzącym, jego pseudoelitami i antypolskim systemem wartości. Oparty na podległości wobec silniejszych i logice kłamstwa smoleńskiego, reżim ten stanowi dziś główne zagrożenie przed którym stoją Polacy. Nigdy wcześniej nie było to tak oczywiste, jak w dniach, w których widzieliśmy trupy na ulicach Kijowa. Tak długo, jak agresja rosyjska zaprząta uwagę opinii światowej i decyduje o politycznych koniunkturach, jest czas na obalenie tego układu. Później wrócimy do Jałty.

Aleksander Ścios
Blog autora
Artykuł opublikowany w nr 12/2014 Gazety Polskiej

Z wypowiedzi pod artykułem:

Aleksander Ścios:
Jako uparty realista, zdaję sobie sprawę, że zburzenie "ładu jałtańskiego" będzie możliwe tylko poprzez wydarzenie podobnej miary, jak to, które ten ład stworzyło. Jednym słowem, Rosja musi "dopełnić swojej miary" i wywołać totalną zawieruchę, a następnie ...zniknąć z mapy świata. Dopiero ten dzień będzie prawdziwym triumfem wolności.
Gdyby ktoś zdobył się na wywód z historii alternatywnej i wykazał - jak wyglądałby nasz świat bez "czynnika rosyjskiego", zrozumiałby też, jak prawdziwe były słowa Józefa Mackiewicza:
"Katastrofa, to nie śmierć połowy ludzkości w wojnie atomowej. Katastrofa, to życie całej ludzkości pod panowaniem ustroju komunistycznego" - przy czym określenie "ustrój komunistyczny" bez wątpienia wolno zastąpić "ustrojem rosyjskim" narzuconym światu przez kremlowskich najeźdźców.
Ponieważ Europa jest dziś zbiorowiskiem społeczeństw wyjątkowo prymitywnych i słabych, nie ma innych możliwości zrzucenia "ładu jałtańskiego". Te społeczeństwa muszą zniknąć, by pojawili się ludzie zdolni docenić dar życia i wolności.

Zdaję też sobie sprawę, że opozycja nie wykorzysta czasu sprzyjającej koniunktury. To jest opozycja od-do, działająca w pewnych dobrowolnie przyjętych granicach. Ich symbolem (nie tylko w wymiarze intelektualnym) jest właśnie pan Czarnecki.
Po co zatem jest ten tekst? - zapytałby realista. Tekst jest po to, byśmy nigdy nie pogodzili się z obecnym status quo i nie pozwolili narzucić sobie "georealistycznych" kagańców. Niezależnie, ilu prezesów, redaktorów i europosłów będzie nam wmawiało, że są one ze złota niezależności i platyny patriotyzmu.

Podzielam pogląd, że armia ukraińska powinna stawić zbrojny opór rosyjskim bandytom.To jedyna metoda powstrzymania Putina. Jeśli tego nie robi, zawdzięczamy to "dyplomatycznym zabiegom" eurołajdaków i jak długo Ukraińcy będą słuchali tych zakazów, będą skazani na rosyjską okupację. Jak napisałem w tekście, sytuacja jest dziś taka, że militarnie słaba i technologicznie zacofana Rosja, nie musi nawet udowadniać swojej siły. Robi to za nią armia tchórzliwych głupców wspierana przez zastępy agentury wpływu.
Dlatego każdy pacyfistyczny bełkot działa dziś na korzyść Putina, o czym doskonale wiedzą tacy jak Tusk czy Komorowski.

***

Teresa Partyka-Dziersk, 23 marca 2014 09:24
Ponieważ jestem jeszcze bardzo nieporadną " użytkowniczką" internetu i poruszam się w nim trochę "po omacku" w poszukiwaniu informacji i forum dla myślących i czujących PO POLSKU (jestem emerytką), dzisiejsze, zupełnie przypadowe, "wejście" i lektura wypowiedzi pana Aleksandra Ściosa i wymiana poglądów z Jego komentatorami "przeniosło" mnie w mój świat! Trochę onieśmiela mnie poziom wiedzy historycznej tu reprezentowany, ale będę się uczyć! Będę szukać możliwości lepszego rozumienia zamieszczanych tu tekstów! Będę Pana czytać i zachęcę moje otoczenie do tego samego! Dlaczego odważyłam się na ten wpis? Oto odpowiedź: jestem Polką, jestem patriotką, nie wyznaję filozofii "żeby tylko mi było dobrze", jestem gotowa na POLSKI MAJDAN!!! Nie boję się niczego dla siebie, boję się o MOJĄ OJCZYZNĘ !!!

Od red Rp:
Ukłony i szacunek dla Pani, dla Polek, dla polskich Kobiet. Piękny wpis. Panie Aleksandrze kolejny, nie wiedzieć który już raz może Pan być dumny ze swej ciężkiej pracy. To ziarno wzejdzie

ŚCIOS ODPYTUJE KOMOROWSKIEGO

23.03.2014r.
RODAKnet.comRUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet