AGENTURA-WYCHOWANIE DO NIENAWIŚCI - Aleksander Ścios


W 30 rocznicę śmierci


Afera marszałkowa -
bo tak nazwałem cykl wydarzeń z lat 2007-2008 jest ,,matką" wszystkich afer z czasów rządów PO-PSL

 
Od redakcji RODAKpress:
Szanowni Państwo,

Aleksander Ścios od lat swoimi tekstami tworzy wspólnotę niezależnej myśli.
W tej trudnej pracy powinniśmy go wspierać i dlatego redakcja w imieniu Autora zwraca się do Państwa o dokonywanie dobrowolnych wpłat.
W tym celu przejdź na blog Aleksandra Ściosa

Kliknij na przycisk
"Przekaż darowiznę"
i dalej według instrukcji na stronie.
Dziękujemy wszystkim, którzy okażą wsparcie.


Polecamy znakomitą książkę Autora

AGENTURA-WYCHOWANIE DO NIENAWIŚCI

"GPU dokonało największego cudu wszechczasów. Zdołało zmienić naturę Rosjanina, bowiem po raz pierwszy w Rosji uznano donosicielstwo za cnotę, a funkcjonariuszy tajnej policji za bohaterów " - głosił w roku 1925 główny ideolog partii bolszewickiej Nikołaj Bucharin.
Donosicielstwo - uznane za synonim "uspołecznienia", stanowiło jedną z podstawowych norm funkcjonowania systemu sowieckiego. Podniesione do rangi postawy chwalebnej i prospołecznej, stało się głównym czynnikiem ułatwiającym kontrolowanie i represjonowanie społeczeństwa. Sekretnyje sotrudniki (zwani seksotami ) stanowili nieocenione "oczy i uszy" władzy komunistycznej, na nich również wspierała się działalność organów bezpieczeństwa. " Każdy pracujący jest funkcjonariuszem NKWD " - mógł deklarować Anastas Mikojan w przemówieniu z okazji 20-lecia istnienia służb sowieckich.
"Polskim komunistom" instalującym w naszym kraju zbrodniczy system, nigdy nie powiódł się zamysł stworzenia " społeczeństwa socjalistycznego ", w którym zdrada i donosicielstwo byłoby uznane za cnotę. Kolaboracja z bezpieką, donoszenie na sąsiadów i bliskich - zawsze uważane było za hańbiące i naganne. Donosicieli się bano, ale obdarzano ich pogardą, zaś ujawnienie zdrady groziło zwykle ostracyzmem i środowiskowym wykluczeniem. Nawet w latach największego terroru nie udało się zaszczepić Polakom norm "człowieka sowieckiego". Zdecydowana większość odrzucała mentalność zdrajcy i gardziła seksotami bezpieki.
[...]
"Cud wszechczasów", którym chwalił się Bucharin dokonał się dopiero po rzekomym upadku komuny, gdy esbecy i ich pomagierzy przedzierzgnęli się w moralne "autorytety" i na mocy ustaleń okrągłego stołu, stali elitą nowego państwa. Z perspektywy ostatnich dwóch dekad, wyraźnie widać, że okres III RP uczynił w świadomości Polaków większe spustoszenie niż 50 lat sowieckiej indoktrynacji. Wprawdzie komunistom nie udało się zbudować społeczeństwa agenturalnego, to ich sukcesorom powiodła się próba uodpornienia nas na dżumę donosicielstwa.
Może właśnie "mit nieważności donosicielstwa" (jak celnie nazwał tę chorobę Waldemar Łysiak) - jest największym zwycięstwem komunistycznej zgrai i pośmiertnym tryumfem peerelowskich esbeków. To co nie udało się przez lata jawnej komuny, bez najmniejszego problemu narzuciły nam ośrodki propagandy i rzesze parcianych "autorytetów".
Gdy Łysiak pytał - " Czy można unieważnić donosicielstwo? Usprawiedliwić czymkolwiek denuncjowanie kolegów, familiantów i ludzi mniej lub bardziej znajomych?" - jest to tylko pytaniem retorycznym, na które odpowiedź zna każdy obserwator życia publicznego.
Gdyby po roku 1989 nie można było "unieważnić donosicielstwa" - nie powstałby żaden z rządów tego państwa, nie byłoby ministrów z przeszłością kapusiów ani prezydentów denuncjujących kolegów. Gdyby nie "unieważnienie donosicielstwa" - nie słuchalibyśmy ćwierćinteligentów obsadzonych w rolach autorytetów i nie czytali bełkotu seksotów nazywanych dziennikarzami.
W roku 2008 autor "Mitologii świata bez klamek" mógł jeszcze napisać:
"Autorytety" są więc wśród nas, chwilowo pół anonimowe, bez szyldu TW. I coraz mniej boją się ujawnienia, gdyż wiedzą, że błogosławiony salonowy mit o nieważności kolaboracji i o chwalebnym męczeństwie kolaborantów nabiera rozpędu orlego. Jeszcze trochę, a donosicielstwo zostanie przez Salon zaliczone - jak niegdyś przez KGB na obszarze ZSRR - do kanonu cnót."
Dziś to już słowa nieaktualne, bo rządzący III RP reżim przekroczył kolejne granice, nadając pospolitym kapusiom nimb cnoty, a nawet "opozycyjnego" bohaterstwa.
Być może kiedyś poważni socjologowie spróbują odpowiedzieć na pytanie - dlaczego Polacy zaakceptowali donosicieli na najwyższych stanowiskach i przyzwolili na rządy miernot, których jedynym atutem była kolaboracja z bezpieką? Skąd wzięło się to społeczne przyzwolenie na panoszenie kreatur, którym w czasach komuny nikt nie podałby ręki?
Będą musieli wówczas uwzględnić rolę byłych esbeków i zdefiniować mity funkcjonujące w polskim społeczeństwie.
To za sprawą ludzi "służb specjalnych" PRL wmówiono Polakom, że współpraca z organami represji była zaledwie " pomocnictwem w działalności polskich służb wywiadowczych ", a donoszenie na przyjaciół i znajomych "mieści się w granicach postawy obywatelskiej". Posłużono się załganą logiką - skoro każdy z esbeków wiernie "służył Polsce", ich seksotom przysługuje przecież miano patriotów.
Wprawdzie nietrudno dostrzec, że rozpowszechniając te łgarstwa, esbecy bronili własnych życiorysów i usprawiedliwiali służbę okupantowi, kłamstwo to jest najmocniejszym fundamentem współczesnej nieważności donosicielstwa.
Widząc kapusiów na najwyższych stanowiskach, oglądając ich codziennie w telewizji i czytając ich wytwory w prasie - większość Polaków jest gotowa wierzyć, że współpraca z bezpieką nie była niczym kompromitującym, a policja polityczna to zwykła instytucja porządku publicznego, nieróżniąca się od służb specjalnych działających w wolnym świecie.
Z tej samej przyczyny obowiązuje mit, jakoby większość donosów była tylko nieszkodliwą makulaturą gromadzoną przez zapobiegliwych esbeków w celu "sprawozdawczości" i wykazania się przed zwierzchnikami. Sami zaś kapusie (dopiero pod wpływem niezbitych dowodów) przyznają, że - owszem donosili, ale nikomu nie zrobili krzywdy i nie pomagali bezpiece w prześladowaniu rodaków. Niemal każdy TW twierdzi, że jego współpraca była incydentalna, lub on sam nie miał wiedzy o zarejestrowaniu przez bezpiekę. Innym, powszechnym argumentem, jest wskazywanie na brak zobowiązania do współpracy lub brak pokwitowań odbioru wynagrodzenia, jako rzekomego dowodu niewinności. Esbecy z kolei bagatelizują najczęściej znaczenie tajnych współpracowników, lub insynuują, że dochodziło do fałszowania akt i nadużyć, a rola TW w ich pracy nie miała istotnego znaczenia.
Rozpowszechnia się też kłamstwa o "społecznej przydatności" donosicielstwa, sugerując jakoby miało ono służyć ochronie interesów gospodarczych, bezpieczeństwu zwykłych obywateli, a nawet bezpieczeństwu Kościoła i samego papieża - czym byli TW tłumaczą kapownictwo podczas pielgrzymek papieskich czy uroczystości kościelnych.
Do pospolitego donosicielstwa dorabia się nawet tanią ideologię, bredząc o " chęci niesienia pomocy ", " motywacjach patriotycznych " lub " prowadzeniu własnych gier z bezpieką ".
Wokół takich mitów toczą się typowe kampanie dezinformacyjne, budowane wokół tez o fałszowaniu dokumentacji operacyjnej (przede wszystkim agenturalnej) i powszechnych praktykach funkcjonariuszy, którzy wprowadzali w błąd swoich przełożonych, produkując teczki nieistniejących współpracowników. Tylko niewielu słuchaczy tych opowieści ma świadomość, że dotychczas nie stwierdzono choćby jednego ewidentnego przypadku sfałszowania dokumentacji agenta czy informatora.
[...]
O rzeczywistym znaczeniu agentury, musi świadczyć fakt, że organy bezpieki niezwykle serio traktowały "proces wychowawczy", jakiemu poddawany był tajny współpracownik. Osoby podejmujące współpracę nie tylko instruowano, uczono określonych zachowań i procedur, ale poddawano wyjątkowej formacji mentalnej, czy, jak byśmy to dziś określili - praniu mózgu.
Ten szczególny proces, w największym stopniu świadczy o powielaniu sowieckich wzorców pracy z agenturą. Jest również dowodem, że narzucony z zewnątrz system dążył do stworzenia społeczeństwa agenturalnego, w którym donosicielstwo nie tylko miało być cnotą, ale rodzajem misyjnego powołania w służbie "ludowej ojczyzny".
Posługiwano się przy tym całym arsenałem metod, począwszy od " wytworzenia atmosfery zaufania ", po prowadzenie szkoleń ideologicznych, stosowanie systemu nagród i kar. Każda z dyspozycji zawartych w instrukcjach operacyjnych bezpieki świadczy o doskonałej znajomości ludzkiej psychiki i podkreśla intencje towarzyszące tworzeniu sieci agenturalnej.
Określenie tajnego współpracownika mianem - wiernego, oddanego nam człowieka, użyte w pierwszej instrukcji operacyjnej z roku 1945, wynika najprawdopodobniej z tłumaczenia rosyjskiego rozporządzenia, na którym opierała się instrukcja. Bez wątpienia - właśnie ta nazwa najpełniej charakteryzuje ludzi podejmujących współpracę z reżimem i niezwykle trafnie oddaje istotę relacji łączących donosicieli z esbekami.
[...]
W instrukcji z marca 1955 roku, zawarto natomiast definicję wychowania tajnych współpracowników. Dowiemy się, na czym polega proces wychowawczy i jakiego człowieka chciał uformować aparat represji. Jakkolwiek użyte w tekście sformułowania mogą dziś brzmieć anachronicznie, a nawet budzić uśmiech, nie należy zapominać, jaka rzeczywistość kryła się za tym moralizatorskim bełkotem. Dowodem, że nie były to czcze postulaty, są ofiary donosów TW i cierpienia tysięcy Polaków, którzy mieli nieszczęście doświadczyć efektów esbeckiego "wychowania do nienawiści".
Instrukcja nr 04/55 o zasadach pracy z agenturą w organach bezpieczeństwa publicznego PRL stanowiła:
"Wychowanie tajnych współpracowników polega na systematycznym wpajaniu im uczucia miłości do Polski Ludowej i nienawiści do jej wrogów (wytł.moje), jak również na przygotowywaniu agentury do wykonania trudnych i odpowiedzialnych zadań, zlecanych przez organy bezpieczeństwa publicznego.[.] Wychowanie ideologiczne winno uzmysłowić tajnemu współpracownikowi głęboki polityczny sens jego współpracy z organami bezpieczeństwa i otrzymywanych konkretnych zadań w walce z wrogami narodu polskiego, stworzyć i rozwinąć w nim poczucie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa na konkretnym odcinku, uczynić z niego świadomego swej roli, aktywnego patriotę".
[...]
Komunistyczna bezpieka werbowała donosicieli nie tylko w celu " realizacji zadań organów bezpieczeństwa", lecz rozbudowie sieci agenturalnej towarzyszył swoisty zamysł wychowawczy. O ile w latach powojennych kładziono nacisk na " uświadomienie polityczne ", o tyle po roku 1956 można zauważyć, że akcenty położono głównie na " zacieśnianie więzi TW ze służbą bezpieczeństwa ". W praktyce oznaczało to najczęściej uzależnianie tajnego współpracownika od kontaktów z oficerem prowadzącym.
Uzależnienie to mogło przyjmować różne formy, poczynając od utożsamiania się TW z zadaniami bezpieki, (co było postawą najwyżej ocenianą) po wytworzenie silnych relacji płatnik-wykonawca. W każdym przypadku stosowano bodźce psychologiczne - metodę nagród i kar, szantażu lub pochwały, które miały wychowywać TW i uzależniać go od współpracy z bezpieką. Warto zauważyć, że zawarty w instrukcjach nakaz " zjednywania tajnego współpracownika i wiązania go z nami" podyktowany jest głębszymi potrzebami, niż wynikałoby to z "realizacji zadań".
System wychowawczy, stosowany przez aparat bezpieczeństwa szedł bowiem znacznie dalej i w swojej warstwie psychologicznej bardziej przypominał proces tresury i przysposobienia do niewolnictwa, niż kształtowania postaw przydatnych w pracy operacyjnej.
Tego rodzaju "dydaktyki" próżno szukać w dokumentach regulujących pracę innych wywiadów i kontrwywiadów. Po raz kolejny trzeba zauważyć, że nie ma na świecie służb specjalnych, które w swoich instrukcjach pracy operacyjnej zawierałyby nakaz " wpajania miłości " do " ludowej ojczyzny ", a jednocześnie " wychowywały do nienawiści ". Gdyby nie było dziesiątków innych argumentów na pozbawienie peerelowskiej bezpieki miana służb specjalnych, ten jeden jest wystarczający.
Sens takich określeń staje się zrozumiały dopiero w perspektywie celów, do jakich powołano te organy, czyli wówczas, gdy do działalności owych "służb specjalnych" przyłożymy miarę sowieckiego planu, w którym zniewolenie Polaków i stworzenie "społeczeństwa socjalistycznego" zajmowało poczesne miejsce. Tajny współpracownik SB miał nie tylko donosić na swoich bliskich, ale przede wszystkim - być narzędziem w procesie zaplanowanym przez okupanta. Stając się współpracownikiem organu represji, miał być narzędziem bezwzględnie podporządkowanym " sprawie socjalizmu ". Trwałość tego podporządkowania do dziś zatruwa polską rzeczywistość.
Nie jest prawdą, że "dydaktyczne" sformułowania zawarte w dokumentach normatywnych SB wynikały z ówczesnych "uwarunkowań politycznych", z powszechnego stosowania języka komunistycznej nowomowy, lub, że są efektem sztucznego ideologizowania pracy bezpieki. Opracowania naukowe, podejmujące problematykę pracy z agenturą, pomijają zwykle ten wątek lub traktują "aspekt wychowawczy" marginalnie, jako uboczny produkt komunistycznej nomenklatury, niemający głębszego związku z pracą tajnych współpracowników.
Takiej klasyfikacji zjawiska przeczy obserwacja dzisiejszych zachowań i postaw ludzi, którym dowiedziono współpracy z bezpieką. Szczególnie tych, którzy zajmują eksponowane stanowiska i mają możliwość oddziaływania na sprawy polskie. Odczuwają oni nie tylko poczucie silnej więzi z rzeczywistością PRL (ujawniające się np. w relatywizowaniu zbrodni komunistycznych), ale stanowią najsilniejszą grupę broniącą interesów byłych esbeków i funkcjonariuszy partii komunistycznej. Niepojęte poczucie lojalności wobec magdalenkowych towarzyszy, czy histeryczną obronę ustaleń "okrągłego stołu", trzeba widzieć jako oczywistą konsekwencję długoletniego "procesu wychowawczego".
Ze wszystkich poleceń i instrukcji, jakie przewijały się przez dokumenty bezpieki wytworzone w czasie półwiecza działalności "służb specjalnych" PRL - ich funkcjonariusze najlepiej wykonali zadanie "wychowania do nienawiści".
Dowodem dobrze wykonanej roboty, są setki donosicieli zaludniających dziś polskie życie publiczne. Postawy tych ludzi i prezentowany przez nich system wartości dowodzą, że nadal odczuwają najsilniejszą więź z "ludową ojczyzną" i są nierozerwalnie związani ze swoimi "panami" z bezpieki.
Konsekwencje "wychowania do nienawiści" odczuliśmy szczególnie po 10 kwietnia 2010 roku, gdy nienawiść do polskości sprowadziła śmierć na naszą elitę i znalazła finał w pułapce smoleńskiej.

***
Powyższy tekst składa się z fragmentów ostatniego rozdziału mojej książki "Bezpieka. O mitologii służb specjalnych PRL", wydanej w roku 2013 przez Bollinari Publishing House. Myślę, że podczas medialnej kampanii heroizowania rozmaitych donosicieli (np. casus TW Tamizy) oraz kreowania byłych esbeków na rzetelnych profesjonalistów i strażników bezpieczeństwa publicznego, warto przypomnieć niektóre zasady rządzące menażerią tzw. służb specjalnych PRL

Aleksander Ścios
Blog autora

Od red. RP
Jeszcze nic się nie stało.
Jeszcze nadal ONI rządzą w najlepsze, a pezetperowszczyk Wolski - "nasz", czyli dobry - już się zamartwia o losy opaniów, kulturalnych autorytetów III RP co to będzie jak się władza zmieni. Zapewnia ich i poucza nas, że nie "jest naszym narodowym interesem wypychać ich na zewnętrzną czy wewnętrzną emigrację. Jednocześnie tym, co błądzili, musimy (wiem, że to trudne) dać szansę wyjścia z twarzą, bez konieczności publicznej ekspiacji". - wskazuje jedynie słuszną drogę. Panie Wolski, żadnych "grubych kresek". To już duże chłopaki są, które muszą ponosić konsekwencje swoich zachowań. W smole tarzać, pierzem obsypać i gnać przez cały królewski szlak w tę i z powrotem, żeby się im kulturowo-społeczno-narodowa wrażliwość wyostrzyła panie Wolski, który na czas zmieniłeś front. - MR

Z komentarzy na blogu Autora:

Urszula Domyślna 2 lipca 2015 17:57

Panie Aleksandrze,

Kiedy w III RP esbecy i ich pomagierzy przedzierzgnęli się w moralne "autorytety" i na mocy ustaleń okrągłego stołu, stali elitą nowego państwa nastąpiło POMIESZANIE DOBREGO I ZŁEGO, a naród podążający ślepo za instrukcjami "elit okrągłostołowych" zamienił się w gromadę bezmyślnych błaznów.

Jak Pan myśli, czy spełnią się kiedyś poetyckie przepowiednie? Bo "czyny i rozmowy" są wprawdzie spisywane, ale "sznura i gałęzi" - nie widać, nie widać...

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się kłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze dzień jeden przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świat zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.


Pozdrawiam i dziękuję, że przypomniał Pan wszystkim "niuansującym" i "relatywizującym", ten właśnie fragment swojej znakomitej "Bezpieki".

Szanowny Autorze,
Kolejny tekst nad którym nie można przejść obojętnie. Donosicielstwo i kolaboracja z reżimami PRL-u i III RP. Skala tego zjawiska jest chyba nawet większa niż w tekście. To hańba domowa, trup w szafie, wisielec w rodzinie zusammen. Nawet jeżeli donosili nieliczni, to czym tłumaczyć przedziwne milczenie gdy rozmowa na imieninach u cioci "zweksluje" na ten temat? Rozmówcy spoglądają na siebie z zakłopotaniem, spuszczają oczy i szybko zmieniają temat. Bywa też i gorzej - "relatywizują" lub atakują za wzniecanie wojny polsko -polskiej. Jest oczywistym że skoro degradacja życia zbiorowego trwała tyle dziesiątków lat, poświecono temu aż tyle wysiłku i z tak znakomitym skutkiem, to odwrócenie tego procesu nie będzie ani łatwe, ani szybkie. Aby ze zbiorowiska mogła powstać wspólnota, musi pojawić się: (1) poważne zagrożenie zewnętrzne, (2) przekonanie że można go wspólnie pokonać, (3) przywódca który wie jak to zrobić. Dopiero wtedy można wprowadzić kary i sankcje za kolaboracje z najeźdźcą, za zdradę interesów wspólnoty. Myślę też że wielu chętnie poszłoby "na skróty" i nie czekając na (1)-(3) skorzystało z "podpowiedzi" Pani Urszuli.
Pozdrawiam,
Tadeusz

02.07.2015r.
RODAKnet.com

RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet